Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

a. Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach haar
diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.

b. Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht
aan Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De
opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Saskia de Vet
Rouwverwerkingscoach zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs
voor de dienstverlening van Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach.

c. Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach:
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 30266959 levert Saskia de Vet
Rouwverwerkingscoach diensten op het gebied van consultancy, trainingen, opleidingen, workshops,
online programma’s en lezingen.

d. Derden: in voorkomende gevallen kan Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach haar diensten (mede) met
behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach kan te allen
tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of
continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

e. Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende
opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of
programmavoorstel.

 

Artikel 2. Algemeen

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het complete aanbod, offertes, opdrachten en
werkzaamheden van Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach. Het betreft hier o.a. coaching, lezingen,
sessies, workshops, online trainingen

b. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden
betrokken worden.

c. Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige
bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen
om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking
van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

d. Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de
toekomst aan te passen of te wijzigen.

 

Artikel 3. Aanbod en Offertes

a. Offertes van Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan
haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door
hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor
de opzet en uitvoering van de opdracht aan Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach is verstrekt. Wanneer
deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Saskia de Vet
Rouwverwerkingscoach zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom
voor de door Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds
aan te passen.

b. Een samengestelde prijsopgave verplicht Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach niet tot het verrichten
van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen
opdrachtsom.

c. Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst
die is uitgebracht door Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach, dan wel door het schriftelijk e/o per email
akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de
opdrachtbevestiging.

d. Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach
uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Saskia de Vet
Rouwverwerkingscoach, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en
zodra met de feitelijke dienstverlening door Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach een aanvang is
gemaakt.

Artikel 4. Tussentijdse wijziging van de opdracht

a. Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of
door toedoen van de opdrachtgever, zal Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach de noodzakelijke
aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de
oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is,
aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het
wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

 Artikel 5. Inspanningsverplichting

a. Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en
vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat
Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach niet garant staat voor het succes en welslagen van haar
dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de
opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

 Artikel 6. Aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst

 a. Alle aanbiedingen van Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach hebben een geldigheidstermijn van
30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Saskia de
Vet Rouwverwerkingscoach is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen
vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen
de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach zich het
recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk e/o digitaal geschieden,
onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3d. en 4a. van deze Algemene Voorwaarden.

 Artikel 7. Verplichtingen van de opdrachtgever

a. De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook
daadwerkelijk deelneemt aan de met Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach overeengekomen
dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever
desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan Saskia
de Vet Rouwverwerkingscoach verschuldigd.

b. Indien een deelnemer / cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats
ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van
Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt
wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen.

c. De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Saskia de Vet
Rouwverwerkingscoach nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Saskia de Vet
Rouwverwerkingscoach daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan Saskia de Vet
Rouwverwerkingscoach op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoon- en/of
internetaansluiting.

d. Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan
uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach.

 Artikel 8. Tarieven, kosten en prijzen

a. In de offerte van Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach staat steeds duidelijk aangegeven welke
tarieven en kosten er door Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach voor de daarin benoemde
werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

b. De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn inclusief BTW, inclusief van
overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten,
zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is
aangegeven.

 Artikel 9. Honorarium en betalingsvoorwaarden

a. Het honorarium van Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach en de door haar aan opdrachtgever
doorbelaste kosten, worden door Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach steeds door middel van een
schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Saskia de Vet
Rouwverwerkingscoach kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op
voorschotbasis worden gefactureerd.

b. Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum,
tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

c. Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach
over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is
vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Saskia de Vet
Rouwverwerkingscoach worden opgeschort, dit zonder dat Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach
dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Saskia de Vet
Rouwverwerkingscoach in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te
ontbinden.

d. Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Saskia de Vet
Rouwverwerkingscoach of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een
of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Saskia de Vet
Rouwverwerkingscoach te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor
rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen
opdrachtsom.

e. Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur
verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is
Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

f. Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach
plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach
gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

 Artikel 10. Annulering

a. Indien de opdracht, om redenen die niet aan Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach toe te
rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan
gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Vb.1: een deelnemer annuleert op dinsdag een workshop die op de vrijdag aansluitend
gehouden zou worden. De annuleringskosten bedragen 100%, te weten cel C/10.3

Vb.2: een geplande halve dag coaching wordt door de klant 4 dagen van te voren geannuleerd.
De annuleringskosten bedragen dan 25% van het overeengekomen tarief. Zie cel D/10.6

Vb.3: een coaching afspraak van 1 uur voor woensdagmiddag wordt op de maandag ervoor
geannuleerd. De annuleringskosten zijn nihil. Was de afspraak pas op dinsdag geannuleerd dan
bedragen de annuleringskosten 100%. Zie respectievelijk del C/10.5 en B/10.5

 Artikel 11. Duur en afsluiting van de opdracht

a. De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren
overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een
inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

b. Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of
nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm
dan ook.

 Artikel 12. Tussentijdse beëindiging door klant of Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach

a. Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de
opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere
additionele opdrachtspecificaties dient dit gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te
worden bekend gemaakt.

b. Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan
nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach desalniettemin recht op
betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar
gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er
derhalve geen restitutie plaats.

c. Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts
gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of
haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan
worden gevergd. Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op
betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

 Artikel 13. Aansprakelijkheid

a. Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk
voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan
door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach geleverde
zaken en/of diensten.

b. Daarnaast is Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst
van de door haar geleverde diensten, op Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach rust slechts een
inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).

 Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten

a. Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door
Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het
eigendom van Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach Datzelfde geldt ook voor de door Saskia de
Vet Rouwverwerkingscoach uit te brengen rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht
deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of
meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming
van Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach. Op alle door Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach
ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

 Artikel 15. Vertrouwelijkheid/geheimhouding

a. Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar
opdrachtgever is bekend geworden Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach houdt zich aan de Wet
Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking
en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij
daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

 Artikel 16. Bijzondere bepalingen

a. Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop
die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins
belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden
medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling
van het volledige bedrag van de training of dienst aan Saskia de Vet Rouwverwerkingscoach.

b. Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands
recht van toepassing. c. Indien er uit deze algemene voorwaarden geschillen voortvloeien, streeft Saskia
de Vet Rouwverwerkingscoach er naar deze in eerste instantie in onderling overleg met de klant op te
lossen. Mocht dit onverhoopt niet tot resultaat leiden, dan worden de geschillen aan de Nederlandse
rechter voorgelegd. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlandse recht